Historia zakładu

Historia zakładu datuje się od 1972 roku, kiedy to Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Lublinie rozpoczęło budowę fabryki domów przeznaczonej dla budownictwa wiejskiego.

W roku 1982 Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Lublinie zakupiło w przetargu Fabrykę Domów i po kolejnych modernizacjach w ramach tejże firmy uruchomiło produkcję cegły wapienno-piaskowej. W strukturze LPCB przedsiębiorstwo nasze funkcjonowało jako Zakład Materiałów Ściennych Niemce na prawach wydziału zamiejscowego.

Produkcję cegły wapienno-piaskowej na skalę przemysłową rozpoczęto w 1985 r., na bazie nowej linii technologicznej z dwoma prasami typu "Atlas". Linie te, jak również cały zakład przez wiele lat były wizytówką polskiego przemysłu silikatowego. W zakładzie wyszkolono wiele grup pracowników do obsługi polskich linii technologicznych produkujących silikaty, wybudowanych przez FABEX-ZREMB w byłym ZSRR, Mongolii, Korei i Chinach. W 1987 r. uruchomiono produkcję betonu komórkowego we współpracy z CEBET Warszawa. Stworzona wówczas linia technologiczna do dziś pozwala na produkcję wyrobów o wysokiej jakości, cenionych na rynku materiałów budowlanych.

W wyniku podziału LPCB z dniem 1 listopada 1990 r. Zakład Materiałów Ściennych stał się samodzielnym podmiotem gospodarczym przyjmując nazwę Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych w Niemcach. W kolejnych latach rozszerzano ofertę asortymentową o styropian (1992r.), ciepłochronną zaprawę murarską "TERMOR" (1993r.), belki i pustaki stropowe (1995 r.) i wapno hydratyzowane (1997r.). 1 lipca 1997 r. przedsiębiorstwo - po prywatyzacji - przekształciło się w spółkę akcyjną o kapitale 1.008.000,00 zł. Wtedy też poszerzono produkowany asortyment. W roku 1999 zakupiono nową krajalnicę do betonu komórkowego, co umożliwiło produkcję bloczków do klejenia w technologii "UNIPOL" na skalę przemysłową. W zakresie wyrobów silikatowych asortyment rozszerzono o płytki i kształtki wapienno-piaskowe oraz bloki silikatowe do klejenia. W roku 2000 przedsiębiorstwo PPMB Niemce S.A. uruchomiło Zakład Górniczy - własną kopalnię piasku.

Obecna działalność produkcyjna Zakładu to głównie wyroby silikatowe. Wszystkie produkowane w PPMB Niemce S.A. wyroby spełniają wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych, dopuszczających wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej. Certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji, stały nadzór zespołów certyfikujących i stała modernizacja urządzeń - gwarantuje wysoką jakość naszych wyrobów. Potwierdzają ją liczne nagrody i wyróżnienia na targach budownictwa. Wysoki poziom zarządzania, połączony z wieloletnim doświadczeniem załogi zapewnia wszystkim naszym klientom profesjonalną obsługę.

Inwestując w nowe technologie (lub modernizując istniejące urządzenia) nie zapominamy o ich dopasowaniu do wymogów nowych norm z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dużo zrobiono w zakresie ochrony powietrza, montując wysokowydajne filtry pulsacyjne. Temat ten potraktowano jako szczególnie ważny, gdyż nasz zakład otoczony lasami położony jest w otulinie pięknego Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego.

 

Rys historyczny PPMB Niemce SA

1972 r.  rozpoczęcie przez Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montaży Budownictwa Rolniczego w Lublinie budowy na terenie Niemiec fabryki domów dla budownictwa wiejskiego

1982 r.  zakup przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Lublinie Fabryki Domów w celu uruchomienia produkcji cegły wapienno-piaskowej; zmiana nazwy z Fabryki Domów na Zakład Materiałów Ściennych Niemce (zakład na prawach wydziału zamiejscowego)

1985 r.  rozpoczęcie produkcji wyrobów silikatowych (cegły wapienno-piaskowej) na skalę przemysłową

1987 r.  uruchomienie we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Betonów CEBET Warszawa produkcji betonu komórkowego

01.11.1990 r.  wyodrębnienie Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych w Niemcach w wyniku podziału Lubelskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Lublinie

1992 r.  rozszerzenie oferty handlowej o ciepłochronną zaprawę murarską TERMOR

1995 r.  rozszerzenie oferty handlowej o belki i pustaki stropowe

17.02.1996 r.  powstanie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna na postawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej

10.04.1996 r.  rejestracja PPMB Niemce S.A. w Rejestrze Handlowym B pod numerem HB-3673

29.06.1996 r.  uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPMB Niemce S.A. o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 960 000,00 zł

14.06.1997 r.  uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 1 008 000,00 zł

10.07.1997 r.  rozszerzenie oferty handlowej o wapno hydratyzowane

03.07.1998 r.  uzyskanie pierwszej koncesji na wydobycie piasku dla złoża piasków czwartorzędowych w Rokitnie

08.12.1999 r.  decyzja Wojewody Lubelskiego o utworzeniu obszaru i terenu górniczego ?Niemce Rokitno II część NE dla złoża piasków czwartorzędowych

16.05.2000 r.  uruchomienie Zakładu Górniczego własnej kopalni piasku

25.02.2005 r.  złożenie w Sądzie Rejonowym w Lublinie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 495 § 1 Prawa upadłościowego i naprawczego

16.03.2005 r.  publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego

04.07.2005 r.  postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o umorzeniu postępowania naprawczego z powodu niezawarcia układu w terminie

03.04.2006 r.  ogłoszenie przez Sąd Gospodarczy w Lublinie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu

08.06.2006 r.  uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 5 008 000,00 zł; objęcie całej nowej emisji akcji przez spółkę Euro Capital S.A.

09.11.2006 r.  uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego

28.08.2007 r.  zawarcie układu z wierzycielami

07.09.2007 r.  uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 6 088 000,00 zł; objęcie całej nowej emisji akcji przez spółkę B&P Havelland Beteiligungs GmbH

08.10.2007 r.  postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

17.12.2007 r.  postanowienie Sądu o uznaniu układu z wierzycielami za wykonany

26.03.2008 r.  umowa przedwstępna zakupu zakładu produkcyjnego Silikaty Sadowne w Zieleńcu, gmina Sadowne

22.04.2008 r.  uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale akcji w stosunku 1:10

05.06.2008 r.  przejęcie zakładu produkcyjnego Silikaty Sadowne

23.06.2008 r.  wydanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie decyzji o przedłużeniu czasu obowiązywania koncesji na wydobycie piasku w kopalni w Rokitnie do 31.12.2018 r.