Status

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna

ul. Bagno 2 C lok. 241, 00-112 Warszawa

Oddział w Niemcach
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k/Lublina

Oddział Energetyki Cieplnej w Niemcach
ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce k/Lublina

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS: 0000052321, NIP: 713-17-86-654, REGON: 430672590

kapitał zakładowy: 9.088.000,00 PLN opłacony w całości.