FORMULARZ ZGODY

              ______________________

              Imię i nazwisko

              _______________________   ________________

              Adres poczty elektronicznej / numer telefonu

FORMULARZ ZGODY

              Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z    dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem               danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”:

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych,
w odniesieniu do produktów własnych i usług Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C/241, 01-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, o kapitale zakładowym 6.088.000,00 zł, opłaconym w całości (dalej: „Administrator”), drogą elektroniczną na podany przeze mnie powyżej adres poczty elektronicznej.

 

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym marketingowych,
w odniesieniu do własnych produktów i usług Administratora, na podany przeze mnie numer telefonu, w tym także w formie SMS.

 

          Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newsletterów drogą elektroniczną.

Prawa dotyczące ochrony przetwarzania danych ujęte są w przekazanej mi klauzuli informacyjnej.

Potwierdzam, że znane mi jest prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych w powyższym celu danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z tym, że prawo to nie może być realizowane w sprzeczności z obowiązkami archiwizacyjnymi, jakie ciążą na Administratorze w celu wykazania warunków zawartej transakcji oraz rzetelności prowadzonej dokumentacji podatkowej.

 

_______________________      _______________________

/data i miejscowość/                 /podpis/