INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych Niemce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2C/241, 01-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000052321, NIP: 7131786654, REGON: 430672590, o kapitale zakładowym 6.088.000,00 zł, opłaconym w całości, która ma status administratora danych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeprowadziła wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych, między innymi swoich Klientów, oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

 

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych, oznaczania administratora danych praz praw osób których,  dane są  przetwarzane,   uprzejmie prosimy PT Klientów, a także inne osoby zainteresowane, o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

 

Wszystkie osoby, których może to dotyczyć, pragniemy poinformować, że:

 

1)    przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania nie wymaga zgody Pani/Pana, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

2)     na przetwarzanie danych w celach realizacji obowiązków ustawowych jak np. podatkowych, również nie jest wymagana zgoda Pani/Pana, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO,    

3)    przetwarzanie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (żądania zapłaty), nie wymaga zgody Pani/Pana, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f)   RODO.                 

           

Jeśli wolą Pani/Pana będzie pozyskiwanie także naszych ofert handlowych, wówczas powinna/powinien Pani/Pan wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

W razie potrzeby kontaktu z administratorem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony -  prosimy o kontakt na adresy podane w klauzuli informacyjnej.